หน้าหลัก
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
ประกวด/สอบ ราคา
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557 ประกวด / สอบราคา Update ล่าสุด
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 สอบราคาจ้างจัดทำและจัดส่งปฏิทินเตือนภัยแบบตั้งโต๊ะ ประจำปี 2557
วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานอธิบดี (บริเวณที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มรับรอง)
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 สอบราคาเช่าอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 รายการ
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ.2556 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556 สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สกู๊ปโทรทัศน์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติฯ
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจำที่รพร้อมอุปกรณ์
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการ
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2556 สอบราคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร์) จอรับภาพพร้อมอุปกรณ์
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2556 สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้าวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย (ส่วนกลาง) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2556 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคาร 2 ชั้น 6 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2556 สอบราคาจ้างจัดทำต้นฉบับ ออกแบบ จัดพิมพ์และจัดส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2556 สอบราคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย จำนวน 1 ชุด
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2556 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 4)
วันที่ 09 กันยายน พ.ศ.2556 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงห้องบัญชาการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ.2556 ร่างเอกสารประกวดราคาและขอบเขตของงานซื้อรถยนต์ตรวจการขับเคลื่อน 4 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ.2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภคศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี (ครั้งที่ 3)
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ.2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาลัย (อาคารเก่า) วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ.2556 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุขนิดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ระบบ VHF/FM จำนวน 16 ชุด
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ.2556 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ แบบพิเศษชนิดกันน้ำ ขนาด 5 วัตต์ ฯ จำนวน 540 เครื่อง
วันที่ 02 กันยายน พ.ศ.2556 ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2556 สองราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของสำรองจ่าย (E-stock)
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2556 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2556 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาด 45 วัตต์ ชนิดติดตั้งประจำที่พร้อมอุปกรณ์ ฯ
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2556 ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2556 ร่างเอกสารและขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าางหลังคาโค้งเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ.2556 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ ระบบ VHF/FM จำนวน 500 เครื่อง
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2556 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังคาโค้งไร้โครง) วปภ.
วันที่ 25 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการขับเคลื่อน 4ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล (ครั้งที่ 3)
วันที่ 25 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
วันที่ 24 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 ประกวดราคาซื้อรถดับไฟป่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 18 คัน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 24 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 ประกวดราคาซื้อเรือแอร์โบ๊ท (Airboat) จำนวน 18 ลำ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 18 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์เครื่องเก็บประวัติการใช้งานจราจรทางคอมพิวเตอร์
วันที่ 18 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ (Firmware) สำหรับระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)
วันที่ 17 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ฯ
วันที่ 17 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
วันที่ 11 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
วันที่ 10 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับระบบแสดงตัวตน (Authentication System)
วันที่ 07 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรม ปภ. (ครั้งที่ 3)
วันที่ 03 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 (ครั้งที่ 6)
วันที่ 02 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนช่วงปกติและเทศกาล
วันที่ 02 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงโฟมและเคมี ขนาดใหญ่ จำนวน 6 คัน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 02 กรกฏาคม. พ.ศ.2556 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ต่อต้านวินาศกรรมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล จำนวน 24 คัน
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2556 ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 546