viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
พัฒนางาน อปพร. ประจำปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย   
Tuesday, 09 February 2010
Image

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม เอ บี โรงแรมมารวย การ์เด้น นายอนุชาโมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน อปพร. ประจำปี 2553 นายทรงชัย  โรหิตะชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน อปพร. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบกฏหมายที่มีการปรับปรุงใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน อปพร. นำเสนอทิศทางและแนวทางการพัฒนากิจการ อปพร. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ บริหารจัดการ การประสานงาน ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติงาน อปพร. ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัว อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน อปพร. ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรุงเทพมหานคร จำนวน 190 คน โดยการให้ความรู้ เรื่อง “การบริหารงบประมาณและสิทธิสวัสดิการ อปพร.” จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมอภิปราย ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และนายชุมพล  พิชญชัย ผู้อำนวยการส่วนกิจการอาสาสมัคร เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย รวมทั้งการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนางาน อปพร. การสร้างการมีส่วนร่วมและการบริหารศูนย์ อปพร. เทศบาล/ อบต.  การพัฒนาทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ให้เป็นภารกิจของศูนย์ อปพร. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงสวัสดิการของ อปพร. มีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงาน อปพร. การจัดให้มีทีมกู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้และเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญในการประสานงาน และสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้กิจการ อปพร. ได้รับการยอมรับและได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางมากขึ้น เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเครือข่ายประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

img_4740_resize.jpg 

img_4804_resize.jpg 

img_4742_resize.jpg 

  

   

       

img_4809_resize.jpg 

   

  

img_4812_resize.jpg   

img_4850_resize.jpg 

   img_4847_resize.jpg

 

 

 

img_5056_resize.jpg 

 

 

 

img_5055_resize.jpg 

 

 

 

img_5061_resize.jpg 

 

 

img_5159_resize.jpg 

 

 

 

img_5163_resize.jpg 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >