viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
ผู้บริหารกรม PDF พิมพ์ อีเมล์
kChatchai.jpg นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
plusOrange.gifอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัน เดือน ปีเกิด 19 กุมภาพันธ์ 2504
   
คู่สมรส ดร.ปฤถา พรหมเลิศ
............................................................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา / การอบรม

- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 38
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ก.พ. รุ่นที่ 42
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2549
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1

............................................................................................................................................................................
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552

............................................................................................................................................................................
ประวัติการรับราชการ - เริ่มรับราชการวันที่ 13 สิงหาคม 2527
- ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
- ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
- ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
- เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสิงห์บุรี (เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชนบท 8)
- เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครสวรรค์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชนบท 8)
- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 จังหวัดพิษณุโลก
- ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สป.มท. (รก.)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (1 ตุลาคม 2552)

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล
plusOrange.gifรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัน เดือน ปีเกิด 10 กันยายน พ.ศ. 2501
............................................................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา/การอบรม

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนสังคม) สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)

การฝึกอบรม
- นายอำเภอ รุ่นที่ 47
- นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 47
- United Nations Emergency Response Awareness Course (ประเทศเยอรมนี)
- United Nations Civil Military Coordination Course (ประเทศฟิลิปปินส์)
- Incident Commander For Hazardous Emergency Responses (องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม USA )
- Fire and Rescues Academy (ประเทศสิงคโปร์)
- Disaster Emergency Response (ประเทศออสเตรเลีย)
- ASEAN Disaster Emergency Response Simulation Exercise Design (ประเทศสิงคโปร์)
- Disaster Management Administration at Earth System Science (JICA ประเทศญี่ปุ่น)
- Flood Disaster Management (JICA ประเทศญี่ปุ่น)
- Disaster Risk Reduction based Community (ประเทศอินเดีย)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
............................................................................................................................................................................
ประวัติการรับราชการ - หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
- หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง

นายพรพจน์ เพ็ญพาส
plusOrange.gifรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัน เดือน ปีเกิด 9 มีนาคม พ.ศ. 2509
............................................................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา/การอบรม

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต Northrop University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงการจัดการอุทกภัย สถาบัน AIT
- หลักสูตรวิทยากรการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- หลักสูตรวิทยากรการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 14 สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 46 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ. 2554
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. 2551
............................................................................................................................................................................
ประวัติการรับราชการ

- หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
- หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรม วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบูรณาการนโยบายและแผนสาธารณภัย (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี และปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกหน้าที่หนึ่ง


 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
plusOrange.gifรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัน เดือน ปีเกิด 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
............................................................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา/การอบรม

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
............................................................................................................................................................................
ประวัติการรับราชการ