viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
ผู้บริหารกรม PDF พิมพ์ อีเมล์
_copy.jpg นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
plusOrange.gifอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัน เดือน ปีเกิด 19 กุมภาพันธ์ 2504
   
คู่สมรส ดร.ปฤถา พรหมเลิศ
............................................................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา / การอบรม

- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 38 พ.ศ. 2538
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2543
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ก.พ. รุ่นที่ 42 พ.ศ. 2546
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2546
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี พ.ศ. 2549
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2)
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 2  2556
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2557    
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19 พ.ศ. 2557 

............................................................................................................................................................................
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

............................................................................................................................................................................
ประวัติการรับราชการ

เริ่มรับราชการวันที่ 13 สิงหาคม 2527 
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เจ้าพนักงานปกครอง 3 กองราชการส่วนจังหวัดและตำบล กรมการปกครอง
นักการข่าว 4 กองงานความมั่นคง (ปฏิบัติงานข่าวกรอง 3 จังหวัดภาคใต้) กรมการปกครอง
ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสิงห์บุรี (เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชนบท 8)
เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครสวรรค์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชนบท 8)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (รก.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อำนวยการส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สป.มท.(รก.)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์                
(18
ต.ค. 2555 ถึง ปัจจุบัน)                      
กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยากยาก สภากาชาดไทย                    
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (9 ธ.ค. 2557 ภึง ปัจจุบัน)                      
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (8 พ.ค. 2558 ภึง ปัจจุบัน)                    
นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2558-2559


   นายพรพจน์ เพ็ญพาส
plusOrange.gifรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัน เดือน ปีเกิด 9 มีนาคม พ.ศ. 2509
............................................................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา/การอบรม

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต Northrop University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงการจัดการอุทกภัย สถาบัน AIT 
- หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 14 สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
- หลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่ 1 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 46 
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 5
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 
สถาบันพระปกเกล้า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ. 2554
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. 2551
............................................................................................................................................................................
ประวัติการรับราชการ - หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
- หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรม วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบูรณาการนโยบายและแผนสาธารณภัย
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี  

 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
plusOrange.gifรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัน เดือน ปีเกิด 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
............................................................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา/การอบรม

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ประเทศฟิลิปปินส์                  

หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 47 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย  

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 3) กรุงเทพมหานคร   

หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รุ่นที่ 25 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                                       

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ. 2554
............................................................................................................................................................................
ประวัติการรับราชการ

- ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้อำนวยการสำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


1011.jpg นายกอบชัย บุญอรณะ
plusOrange.gifรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัน เดือน ปีเกิด  
............................................................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา/การอบรม

                                                                                                                                  

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
............................................................................................................................................................................
ประวัติการรับราชการ