กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย feed-icon-32x32.gif RSS

หนังสือราชการ feed-icon-32x32.gif RSS

ไฟล์

เรียงตาม : ID | ชื่อไฟล์ | Downloads | วันที่ส่งเข้าระบบ | Submitter
Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »

file_icons/pdf1.gifการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๕๔ (จังหวัด) download_trans.gif Download

หนังสือด่วนที่สุด ที่ ๐๖๑๙/ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๓ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

file_icons/pdf3.gifการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๕๔ (ศูนย์เขต) download_trans.gif Download

บันทึกด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๙/ว๑๓๐๕๐ ลงวันที่ ๗ ธ.ค ๒๕๕๓ เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทุกเขต

file_icons/pdf1.gifการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๕๖ download_trans.gif Download

หนังสือที่ มท ๐๖๑๙/ว ๕๖๘๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

บันทึกข้อความ ที่ มท ๐๖๑๙/ว ๑๒๔๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทุกเขต

file_icons/pdf1.gifการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ download_trans.gif Download

ที่ มท ๐๖๓๗/ว๑๐๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

เรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

file_icons/pdf3.gifการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ download_trans.gif Download

ด่วนที่สุุด ที่ มท ๐๖๓๗/๑๒๘๗๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรียน ผอ.สส. ผอ.ทส. และ ผอ.ผพ

file_icons/pdf1.gifการจัดซื้ออุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ระบบประชุมทางไกลและระบบถ่ายทอดสดทาง Internet download_trans.gif Download

บันทึกด่วนที่สุด ที่ มท 0625 / ว 602 วันที่ 26 พ.ค. 2553

เรียน ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 1-18  ผอ.วปภ.

file_icons/pdf1.gifการจัดซื้อเครื่องกันหนาว download_trans.gif Download

หนังสือด่วนที่สุด ทีมท 0617/ว3397 ลว.1 พ.ย. 2553 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

file_icons/pdf3.gifการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด download_trans.gif Download

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ ว ๔๖๑๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้อำนวยการจังหวัด) ทุกจังหวัด และ
        ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร)
สิ่งที่ส่งมาด้วย : โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า จำนวน ๑ แผ่น
Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »