กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย feed-icon-32x32.gif RSS

หนังสือราชการ feed-icon-32x32.gif RSS

ไฟล์

เรียงตาม : ID | ชื่อไฟล์ | Downloads | วันที่ส่งเข้าระบบ | Submitter
Page:  « Prev ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30... Next »

file_icons/pdf3.gifกำหนดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำร่างแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางอากาศ download_trans.gif Download

เชิญเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภันส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันฯ จังหวัด ๗๖  จังหวัด

file_icons/pdf1.gifรายงานการประชุมกรมฯ ประจำเดือน ตค.๒๕๕๘ download_trans.gif Download

รายงานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (๓๕๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
------------------------------

สำนักงานเลขานุการกรม 

file_icons/pdf3.gifการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม) download_trans.gif Download

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/ว๑๒๐๖๐

ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน เลย ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร อำนาจเจริญ ประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี สมุทรสคราม สระแก้ว พังงา น่าน สุโขทัย พะเยา หนองคาย นครพนม ยโสธร อุดรธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ตาก

file_icons/pdf1.gifรายงานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ download_trans.gif Download

เรื่อง รายงานประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น.

ณ ห้องจอมพล วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

file_icons/pdf3.gifการฝึกอบรมใช้งานเครือข่ายสื่อสารรับแจ้งเหตุสาธารณภัย ให้กับพนักงานรับสาย (Agent) download_trans.gif Download

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ว๒๙๕๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘

file_icons/pdf1.gifการแจ้งเตือนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มอันเกิดจากฝนตกหนัก download_trans.gif Download

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0616/ว.2702  ลว. 21 ตค. 53

เรียน  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน

file_icons/pdf3.gifกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเลื่อนกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๕ download_trans.gif Download

ที่ มท ๐๖๐๑/ว๑๐๐๖๙  ลงวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

ถึง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทุกจังหวัด

file_icons/pdf1.gifเชิญรับฟังการมอบนโยบายการดำเนินงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ VDO Conference ของปภ. download_trans.gif Download

หนังสือด่วนที่ มท ๐๖๐๑ / ว ๑๐๖๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
บันทึกด่วนที่ มท ๐๖๐๑ / ว ๑๐๖๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต๑-๑๘
เรื่อง เชิญรับฟังการมอบนโยบายการดำเนินงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ VDO Conference ของปภ.

file_icons/pdf3.gifการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ download_trans.gif Download

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๓/ว๑๐๙๗๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

file_icons/pdf1.gifขอให้จัดทำบัญชีโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย งบประมาณเพิ่มเติม ปี ๒๕๕๘ download_trans.gif Download

หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๖๑๙/๑๓๖๗๓
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง ขอให้จัดทำบัญชีโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย งบประมาณเพิ่มเติม ปี ๒๕๕๘
ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
Page:  « Prev ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30... Next »