กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย feed-icon-32x32.gif RSS

หนังสือราชการ feed-icon-32x32.gif RSS

ไฟล์

เรียงตาม : ID | ชื่อไฟล์ | Downloads | วันที่ส่งเข้าระบบ | Submitter
Page:  « Prev ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30... Next »

file_icons/pdf3.gifการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ download_trans.gif Download

มท ๐๖๑๖/ว ๑๔๔๔๖ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

file_icons/pdf1.gifการจัดเตรียมข้อมูลโครงการฟื้นฟู บูรณแหล่งน้ำเดิม download_trans.gif Download

 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๙/ว๒๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลโครงการฟื้นฟู บูรณแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑- ๑๘

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๙/ว๓๐๓๐ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

เรียน จังหวัดทุกจังหวัด

file_icons/pdf3.gifขอเชิญประชุมหารือการกำหนดแนวทางการใช้คลื่นความถี่กลาง download_trans.gif Download

มท 0616/ว225

เรียน ตามเอกสารแนบ

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการกำหนดแนวทางการใช้คลื่นความถี่กลาง

file_icons/pdf1.gifขอเชิญร่วมเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๕ (๑๘ จังหวัด) download_trans.gif Download

โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๕/ว ๑๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

จาก อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด / ผู้อำนวยการจังหวัด ( ๑๘ จังหวัด)

file_icons/pdf1.gifโครการเสวนา เรื่องแนวโน้มปัญหาภัยพิบัติและแนวทางการจัดการภัยพิบัติจากปรากฎการณ์พายุสุริยะ download_trans.gif Download

กำหนดการโครงการเสวนา ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องจอมพล วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บางพูน

file_icons/pdf3.gifการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ Web Conference download_trans.gif Download

Download หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๕/ว๖๐๓ ลว. ๒๓ ม.ค. ๕๕ 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

Download หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๕/ว๖๐๒ ลว. ๒๓ ม.ค. ๕๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓, ๖, ๗, ๙, ๑๒, ๑๕, ๑๖, ๑๘

Download หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๕/ว๖๐๑ ลว. ๒๓ ม.ค. ๕๕

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขต ๖ แห่ง

เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ Web Conference

file_icons/pdf3.gifการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ download_trans.gif Download

ที่ มท ๐๖๑๖/๒๒๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร

file_icons/pdf1.gifโทรสารในราชการกรมปภ. เตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากคลื่นสึนามิ download_trans.gif Download

โทรสารด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ ว ๑๓๐ ลว. ๑๑ เม.ย. ๕๕
ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพังงา ระนอง กระบี่ ตรัง ภูเก็ตและสตูล

โทรสารด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ ว ๓๖๐๘ ลว. ๑๑ เม.ย. ๕๕
ถึง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ ๑๒ ๑๘

โทรสารด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ ว ๓๖๐๙ ลว. ๑๑ เม.ย. ๕๕
ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพังงา ระนอง กระบี่ ตรัง ภูเก็ตและสตูล

file_icons/pdf3.gifระบบเน็ตเวิร์ค GIN ขัดข้อง download_trans.gif Download

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ว๔๘๙  ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

Page:  « Prev ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30... Next »