กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย feed-icon-32x32.gif RSS

หนังสือราชการ feed-icon-32x32.gif RSS

ไฟล์

เรียงตาม : ID | ชื่อไฟล์ | Downloads | วันที่ส่งเข้าระบบ | Submitter
Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »

file_icons/pdf3.gifการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ของจังหวัด download_trans.gif Download

โทรสารด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/ว ๑๙๙๒  ลว. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ปภ. จึงขอเรียนให้ทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นมา การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัด จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่านั้น มิฉะนั้น จะไม่สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในภายหลังได้

file_icons/pdf1.gifหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ download_trans.gif Download

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๖๔๔
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต ผู้อำนวยวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงาน
 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๑๘๖๓
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เรียน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทุกจังหวัด

file_icons/pdf1.gifการจัดซื้อเครื่องกันหนาว download_trans.gif Download

หนังสือด่วนที่สุด ทีมท 0617/ว3397 ลว.1 พ.ย. 2553 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

file_icons/pdf1.gifนโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๕๗ download_trans.gif Download

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๘/๑๕๒๔๓

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง นโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๘/๑๕๒๔๒

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง นโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๕๗

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

 

file_icons/pdf3.gifการเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ download_trans.gif Download

ด่วนทีี่สุด  ที่ มท ๐๖๒๕/ว๑๑๗๒๗   ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๔

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง  หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/ว๑๐๑๖๖  ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ ๕,๐๐๐  บาท จำนวน ๑  ชุด

file_icons/pdf1.gifโครงการการสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ download_trans.gif Download

โครงการการสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

file_icons/pdf3.gifประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเข้าประกวด download_trans.gif Download

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเข้าประกวด

ภายใต้แนวคิด "ป้องกันภัยเชิงรุกและจัดการภัยพิบัติยั่งยืน"

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กพ. ๕๖ - ๓๐ เม.ย. ๕๖

file_icons/pdf1.gifหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ ๒๕๕๖ download_trans.gif Download

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/ ว ๙๒๒๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ ๒๕๕๖
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
 
 
 

file_icons/pdf3.gifการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ download_trans.gif Download

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/ ว ๑๖๑๗ ลว. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
---------------------------------------------
บันทึกด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/ ว ๑๖๑๙ ลว. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘
--------------------------------------------
บันทึกด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/  ๑๖๒๐ ลว. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
--------------------------------------------
สิ่งที่ส่งมาด้วย : สรุปสาระสำคัญของระเบียบฯ

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »