กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย feed-icon-32x32.gif RSS

หนังสือราชการ feed-icon-32x32.gif RSS

ไฟล์

เรียงตาม : ID | ชื่อไฟล์ | Downloads | วันที่ส่งเข้าระบบ | Submitter
Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »

file_icons/pdf1.gifการจัดซื้อเครื่องกันหนาว download_trans.gif Download

หนังสือด่วนที่สุด ทีมท 0617/ว3397 ลว.1 พ.ย. 2553 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

file_icons/pdf1.gifนโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๕๗ download_trans.gif Download

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๘/๑๕๒๔๓

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง นโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๘/๑๕๒๔๒

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง นโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๕๗

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

 

file_icons/pdf1.gifโครงการการสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ download_trans.gif Download

โครงการการสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

file_icons/pdf1.gifกำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ "อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท" download_trans.gif Download

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๙๒๕๖ ลว. ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ "อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท"

file_icons/pdf3.gifประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเข้าประกวด download_trans.gif Download

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเข้าประกวด

ภายใต้แนวคิด "ป้องกันภัยเชิงรุกและจัดการภัยพิบัติยั่งยืน"

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กพ. ๕๖ - ๓๐ เม.ย. ๕๖

file_icons/pdf1.gifหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ ๒๕๕๖ download_trans.gif Download

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/ ว ๙๒๒๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ ๒๕๕๖
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
 
 
 

file_icons/pdf3.gifการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ download_trans.gif Download

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/ ว ๑๖๑๗ ลว. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
---------------------------------------------
บันทึกด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/ ว ๑๖๑๙ ลว. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑-๑๘
--------------------------------------------
บันทึกด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/  ๑๖๒๐ ลว. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
--------------------------------------------
สิ่งที่ส่งมาด้วย : สรุปสาระสำคัญของระเบียบฯ

file_icons/pdf3.gifการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ download_trans.gif Download

ที่ มท ๐๖๒๕/๑๒๗๗๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓

 

file_icons/pdf3.gifสรุปสถานการณ์อุทกภัย สาธารณภัย และการช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) download_trans.gif Download

มท ๐๖๑๖/๑๑๗๗๙

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย สาธารณภัย และการช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

file_icons/pdf3.gifการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย download_trans.gif Download

ที่ มท ๐๖๑๖/ว ๔๗๑๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

เรื่อง การดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »