กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย feed-icon-32x32.gif RSS

หนังสือราชการ feed-icon-32x32.gif RSS

ไฟล์

เรียงตาม : ID | ชื่อไฟล์ | Downloads | วันที่ส่งเข้าระบบ | Submitter
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »

file_icons/pdf1.gifการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง download_trans.gif Download

ที่ มท ๐๖๒๒/ว๒๕

 วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด ทุกจังหวัด 

 

file_icons/pdf1.gifนโยบายเน้นหนัก กรมป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ download_trans.gif Download

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๕/ ว ๑๑๗๔๙
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง นโยบายเน้นหนักกรมป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๕/ ว ๑๑๗๔๘
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง นโยบายเน้นหนักกรมป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันป้องกันฯเขต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต ผู้อำนวยการ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
 
 
กองนโยบายฯ โทร ๓๓๑๑ 

file_icons/pdf1.gifการสัมนาแนวทางการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย download_trans.gif Download

ที่ มท  ๐๖๒๒/๓๙๓๖

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 เรื่อง การสัมนาแนวทางการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำ

  นักงานป้งอกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ตาก พิษณุโลก นครราชสีมา นครสวรรค์

นครศรีธรรมราช น่าน ลำปาง เลย ศรีสะเกษ สงขลา และ สุราษฏธานี

file_icons/pdf1.gifการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีการก่อเหตุร้าย download_trans.gif Download

ที่ มท ๐๖๒๒/ว๑๑๖๑๗

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

file_icons/pdf1.gifการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ download_trans.gif Download

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๒/ว ๑๘

ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

file_icons/pdf1.gifรายงานการประชุมกรมฯ ประจำเดือน ตค.๒๕๕๘ download_trans.gif Download

รายงานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ (๓๕๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
------------------------------

สำนักงานเลขานุการกรม 

file_icons/pdf1.gifการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอ ประจำปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ download_trans.gif Download

.
 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ
 
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ศูนย์อำนวยการฯ

file_icons/pdf1.gifการเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ๒๕๕๘ download_trans.gif Download

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/๑๐๗๒๖
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ๒๕๕๘
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ว ๑๖
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ๒๕๕๘
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ว ๑๗
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ๒๕๕๘
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร/รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ศูนย์อำนวยการฯ

file_icons/pdf1.gifการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ download_trans.gif Download

ที่ มท ๐๖๒๒ /ว ๑๑๐๙๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ - ๑๘

 

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »