กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย feed-icon-32x32.gif RSS

หนังสือราชการ feed-icon-32x32.gif RSS

ไฟล์

เรียงตาม : ID | ชื่อไฟล์ | Downloads | วันที่ส่งเข้าระบบ | Submitter
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »

file_icons/pdf1.gifรายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ download_trans.gif Download

รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

file_icons/pdf1.gifการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 download_trans.gif Download

เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1.  หลักเกณฑ์แนวทางโครงการการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน
โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
และแบบฟอร์มการเนอโครการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1 ชุด
2. (ร่าง) โครงการที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เสนอเข้าดำเนินการร่วมในโครงการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 1 ชุด
3. บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เป็นพื้นที่ดำเนินการของ
โครงการที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เสนอร่วมดำเนินการ จำนวน 1 ชุด
4. ปฎิทินการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1 ชุด
 

file_icons/pdf1.gifการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี ๒๕๕๗ download_trans.gif Download

เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี ๒๕๕๗
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๐ จังหวัด
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

file_icons/pdf1.gifการทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ download_trans.gif Download

เรื่อง การทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑-๑๘ 

file_icons/pdf1.gifการจัดสรรวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ download_trans.gif Download

หนังสือ ที่ มท ๐๖๒๖/ว ๒๗๘๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดสรรวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ตารางจัดสรรวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน ๑ ชุด 

file_icons/pdf1.gifการปฏิบัติตามระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม แบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ในข่ายวิทยุสื่อสารของกรมปภ. พ.ศ. ๒๕๕๖ download_trans.gif Download

เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม แบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ในข่ายวิทยุสื่อสารของกรมปภ. พ.ศ. ๒๕๕๖
 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (Download เอกสาร)
 
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทุกเขต (Download เอกสาร)
 
เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าหน่วยงานในส่วนกลาง  (Download เอกสาร)

file_icons/pdf1.gif-ร่าง- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ download_trans.gif Download

-ร่าง- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณห้องประชุม ๓๕๒ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมปภ.

file_icons/pdf1.gifการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำคำของบประมาณโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมฯ download_trans.gif Download

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำคำของบประมาณโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม โดยใช้โครงสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๙/ว๑๙๓๖ ลว. ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (Download เอกสาร)
- บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๙/ว๑๙๓๗ ลว. ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑-๑๘ (Download เอกสาร)


file_icons/pdf1.gifการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล (ซ่อมใหญ่) download_trans.gif Download

 
หนังสือ ที่ มท ๐๖๑๙/ว.๒๐๕๓ (สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย)
ลว. ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล (ซ่อมใหญ่)
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ - ๑๘ และหัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... Next »