กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย feed-icon-32x32.gif RSS

หนังสือราชการ feed-icon-32x32.gif RSS

ไฟล์

เรียงตาม : ID | ชื่อไฟล์ | Downloads | วันที่ส่งเข้าระบบ | Submitter
Page:  « Prev ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51... Next »

file_icons/pdf1.gifรายงานผลการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างผู้อำนวยการจังหวัดและผู้บังคับบัญชาของทหารในพื้นที่ download_trans.gif Download

บันทึก ที่ มท 0618/1111 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553

เรื่อง รายงานผลการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างผู้อำนวยการจังหวัดและผู้บังคับบัญชาของทหารในพื้นที่

เรียน อธิบดี

file_icons/pdf1.gifสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553) download_trans.gif Download

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0616/5213 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

file_icons/pdf1.gifการจัดซื้ออุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ระบบประชุมทางไกลและระบบถ่ายทอดสดทาง Internet download_trans.gif Download

บันทึกด่วนที่สุด ที่ มท 0625 / ว 602 วันที่ 26 พ.ค. 2553

เรียน ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 1-18  ผอ.วปภ.

file_icons/pdf1.gifสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 2553) download_trans.gif Download

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0616 / 4956 วันที่ 24 พ.ค. 2553

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

file_icons/pdf1.gifบัญชีแจกจ่ายแผน ปภ.ชาติให้จังหวัด download_trans.gif Download

หนังสือราชการ ที่ มท 0618 / ว 4526

ถึง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด

file_icons/pdf1.gifสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2553) download_trans.gif Download

หนังสือราชการด่วนที่สุด ที่ มท 0616 / 4735 วันที่ 10 พ.ค. 2553

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

file_icons/pdf1.gifสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 2553) download_trans.gif Download

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0616 / 4542 วันที่ 3 พ.ค. 2553

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

file_icons/pdf1.gifการดำเนินโครงการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน (LAN) ให้กับศูนย์ ปภ.เขต download_trans.gif Download

บันทึกด่วนที่สุด  ที่ มท 0625 / ว 535 วันที่ 4 พ.ค. 2553

เรียน ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 1-18

Page:  « Prev ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51... Next »