กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย feed-icon-32x32.gif RSS

หนังสือราชการ feed-icon-32x32.gif RSS

ไฟล์

เรียงตาม : ID | ชื่อไฟล์ | Downloads | วันที่ส่งเข้าระบบ | Submitter
Page:  « Prev ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51... Next »

file_icons/pdf1.gifการสำรวจผลการดำเนินงานการบูรณาการกิจกรรมในศูนย์อพยพ ๔-๖ สัปดาห์ download_trans.gif Download

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด , ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 - 18

Download เอกสารแนบสำเนาหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฯ และ มติคณะรัฐมตรีฯ

 Download แบบรายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการกิจกรรมในศูนย์อพยพ 4 - 6 สัปดาห์

file_icons/pdf1.gifการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวปี พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๕ download_trans.gif Download

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวปี พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้น ๑๔ จังหวัดภาคใต้)

 Download แบบรายงานสถานการณ์ภัยหนาวประจำสัปดาห์

 Download คำอธิบายแบบรายงาน

file_icons/pdf3.gifสรุปสถานการณ์ อุทกภัย สาธารณภัย และการช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) download_trans.gif Download

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/๑๑๕๐๕  ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปสถานการณ์ อุทกภัย สาธารณภัย และการช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) จำนวน  ๑๐๐ ชุด

file_icons/pdf3.gifการเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ download_trans.gif Download

ด่วนทีี่สุด  ที่ มท ๐๖๒๕/ว๑๑๗๒๗   ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๔

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง  หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/ว๑๐๑๖๖  ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ ๕,๐๐๐  บาท จำนวน ๑  ชุด

file_icons/pdf3.gifสรุปสถานการณ์อุถกภัย สาธารณภัย และการช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔) download_trans.gif Download

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/๑๐๗๙๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปสถานการณ์อุถกภัย สาธารณภัย และการช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔)

จำนวน  ๑๐๐ ชุด

file_icons/pdf1.gifวิทยุด่วนที่สุด เรื่อง เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5000 (36 จังหวัด) ตามมติครม. 27 ก.ย. 54 download_trans.gif Download

วิทยุสี่อสาร ปภ. ด่วนที่สุด ที่มท 0617/ว.6296 ลว. 14 ต.ค. 54
จาก อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 36 จังหวัด (รายชื่อจังหวัดแนบท้าย)

เรื่อง เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5000 (36 จังหวัด) ตามมติครม. 27 ก.ย. 54

file_icons/pdf1.gifการสำรวจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5,000 บาท เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) download_trans.gif Download

 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0617 / ว 11278 ลว. 11 กันยายน 2554

เรื่อง การสำรวจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5,000 บาท เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

- Download สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการสำรวจครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วม 2 แบบ

- Download รายชื่อ 36 จังหวัด ตามมติครม.27 กันยายน 2554

- Download เอกสารทั้งหมด

file_icons/pdf1.gifการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5000 บาท (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 download_trans.gif Download

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0617/ว10166 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554

เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5000 บาท (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี
 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (รายชื่อจัหวัดแนบท้าย จำนวน 36 จังหวัด)

- Dowload จังหวัดแนบท้ายจำนวน 36 จังหวัด

- Download แบบรายงานความเสียหายผู้ประสบอุทกภัย

- Download ตัวอย่างการกรอกข้อมูลลงแบบรายงานความเสียหาย ผู้ประสบอุทกภัย 

- Download คู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท สำหรับอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554

- Download แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย

- Download ตัวอย่างหนังสือนำส่งข้อมูลครัวเรือน 5000 บาท  

Page:  « Prev ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51... Next »