หน้าหลัก arrow กรมปภ. arrow อธิบดี arrow รองอธิบดีฯ ฝ่ายบริหาร arrow ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             
 
รายชื่อ
SOBI2 Search Add Entry

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

1. วางแผน  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสาธารณภัย ให้สอดคล้อง กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และการสื่อสารกระทรวงมหาดไทย และของประเทศไทย
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และสามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้
    อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน
4. สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป (-/- )

กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (-/- )

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (-/- )

ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) (-/- )

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อู่ทองนอก
10300 ดุสิต
กรุงเทพ
- ไทย
Website
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
RSS Feeds