หน้าหลัก arrow กรมปภ. arrow อธิบดี arrow รองอธิบดีฯ ฝ่ายวิชาการ arrow สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย 
             
 
รายชื่อ
SOBI2 Search Add Entry

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  เพื่อวางระบบมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณภัย
2. กำหนดและดำเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎ  มาตรการ  และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณภัย
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา 
    งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
4. วางระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการสาธารณภัย
5. ประเมินความเสียหายจากสาธารณภัยและจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป (1/- )

กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัย (1/- )

กลุ่มงานเครื่องจักรกลสาธารณภัย (1/- )

กลุ่มงานกฎหมาย (1/- )

สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย(กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัย)

อู่ทองนอก
10300 ดุสิต
กรุงเทพ
- ไทย
Website

สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย(กลุ่มงานกฎหมาย)

อู่ทองนอก
10300 ดุสิต
กรุงเทพ
- ไทย
Website

สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย

อู่ทองนอก
10300 ดุสิต
กรุงเทพ
- ไทย
Website

สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

อู่ทองนอก
10300 ดุสิต
กรุงเทพ
- ไทย
Website

สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย(กลุ่มงานเครื่องจักรกลฯ)

อู่ทองนอก
10300 ดุสิต
กรุงเทพ
- ไทย
Website
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
RSS Feeds