กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

    

  

วิสัยทัศน์กรมฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่

 ประวัติความเป็นมา   / โครงสร้าง /   อำนาจหน้าที่    /  อัตรากำลัง   /    ตัวชี้วัด

   หน้าหลัก

   

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ

 

สถิติอุบัติภัยและสาธารณภัย

ปี 2549-2550

สถิติอุบัติเหตุ

 ถนนเทศกาลปีใหม่ 2552
     
- เปรียบเทียบตาย เจ็บ(ครั้ง)
     - เจ็บ ตายปีใหม่ 2552(ครั้ง)

 

iconงานวิจัยและประเมินผล

icon - มท 0628/2287 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 
- แบบสอบถามหน่วยงานภายในกรม
- แบบสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมิน พ.ร.บ. 2550    
 -   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
 -   หน่วยงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนกลาง
 -    เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
 -   หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
icon

สรุปผลการประชุมการทบทวนแผนปฏิบัติการและประชุมหารือสำหรับ         ผู้บริหารในการจัดทำระบบการติดตามและประเมินผลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย    สึนามิ                                           ดูรายละเอียดคลิกที่นี่...

                                                                      

icon - แบบฟอร์มพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม 
- หนังสือที่ มท 0628/ว 673 ลว. 18 ก.ค. 2550 เรื่องการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
- คำอธิบายการวัดระดับความรุนแรงของพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม
- การอ่านค่าพิกัดบนแผนที่      
icon - สรุปวิเคราะห์อุบัติเหตุใหญ่จากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2550 และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2549
                                                                         ดูรายละเอียดคลิกที่นี่.....
icon - คำนิยามของการบรรยายประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงาน  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2552

                                                  ดูรายละเอียดคลิกที่นี่....

- แบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุใหญ่     
โครงการวิจัยร่วมไทย-เวียดนาม เรื่อง การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อุทกภัย ครั้งที่ 3
                                                      ดูรายละเอียดคลิกที่นี่...

   

   งานวิจัย  
   งานประเมินผล
  ความรู้ด้านสาธารณภัย

icon คู่มือการใช้งาน  ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุบัติภัยสารเคมี

iconเปรียบเทียบคดีจราจร
   ทางบกเป็นรายจังหวัด

ผลงานกลุ่มงานวิจันฯ

 

                      ปี 2550

การประชุม/สัมมนา

ต่างประเทศ

                icon      ปี 2552

ในประเทศ

           icon    ปี 2551     

      ภาวะโลกร้อน

               icon    ปี 2550

   ถนนเทศกาลปีใหม่ 2551
     ถนนเทศกาลสงกรานต์
    ครั้ง      ตาย      เจ็บ    สรุป 

      

 
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ  

กระทรวงมหาดไทย

 

ข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

eCitizen  
                 

 

 
   

 

   

 

 

   

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เลขที่ 3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร : 0-2243-2199   Fax : 0-2243-2199
e-Mail address :