รายงานการประชุมสัมมนา
           
ปีงบประมาณ 2551
       เรื่อง
        

                    ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 (Thailand Research 2007) จำนวน 11 เรื่อง
                   
     1.  ประเทศไทยจะไปได้แค่ไหนหากไม่มีงานวิจัยชี้นำสังคม
                 
       2.  เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่สังคมไทย
                  
       3.  ระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ
                       
 4.  โครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว (10 ปี)
                       
 5.  แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพนักวิจัยแห่งชาติ
                     
   6.  ต้นแบบ IT - City สู้ชีวิตคนไทย
                     
 
  7.  ทำอย่างไรจึงจะได้งานวิจัยใหญ่แต่ง่ายได้คุณภาพและสำเร็จอย่างรวดเร็ว
                     
   8.  ยกระดับการแข่งขันด้วยการพัฒนาระบบ Logistics
                         9.
  เครือข่ายการบริหารการวิจัย การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชน
                  
    10.  International Integrated Forum  for Global Change
                       11.
สถานะความรู้ปัจจุบันของวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย  
                       12.
นาโนเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตนเอง

              
    การบริหารจัดการทรัพยากรแบบบููรณาการอย่างยั่งยืน

        
          Shoreline Clean - up
                 
อุบัติเหตุจราจรครั้งที่ 8
                  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                  การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

                แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมา คานธี
                   
  การจัดทำข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อรองรับวิกฤตโลกร้อน
              
   "การแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำเจ้าพระยา" และ"อุทกวิยากับภาวะวิกฤติโลก"
            
    โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย (ระยะที่ 2 )
                 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
                  แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
                การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อประเทศไทย ครั้งที่ 1

                Comprehensive Disaster Risk Management
                วิศวกรรมธรณีเทคนิค การปรับปรุงคุณภาพดินและจีโอซินเทติคส์ เพื่อความปลอดภัยของมนุษย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
                การอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ
               การศึกษาการดำเนินชีวิตของครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิ

               การปรับปรุงคุณภาพดินและจีโอซินเทติคส์ เพื่อความปลอดภัยของมนุษยชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เปิดคลิกที่นี่
               สู่การบรรเทาภัยจากสึนามิและแผ่นดินไหว
               งานวิจัยด้านอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย

             พลังงานทดแทนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
              ทิศทางการจัดการงานวิจัยด้านอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย

              การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
             
การใช้ Microsoft Excel สำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
            การบริหารงานวิจัยแบบเครือข่าย
             นักวิจัยที่ดีสู่สังคมไทยรุ่นที่ 1       
           
นักวิจัยที่ดีสู่สังคมไทยรุ่นที่ 2
         
  การบริหารโครงการวิจัยระดับ หัวหน้าโครงการ
            การเรียนรู้ด้านการวิจัยในศักยภาพใหม่

           โครงการประเมินคุณภาพแผนชุมชนปี 2551
           การศึกษา วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS
                การใช้โปรแกรม SPSS
          การนำข้อมูลการวิจัยเข้าระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)
         การเขียนรายงานการประเมินโครงการ
         การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 7