Head
Call Center
หน้าหลัก > เกี่ยวกับกรม > ผู้บริหารกรม
ผู้บริหารกรม

ผู้บริหารกรมวัน เดือน ปีเกิด

 ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๐๓


คู่สมรส

 นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐ


ประวัติการศึกษา

 วิศวะกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 วิศวะกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวะกรรมสุขขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๔๘
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๒
 หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.๒) รุ่นที่ ๓
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ ๑๖
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ ๑๘
 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
    ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่นที่ ๑๒
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่๖)
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารการเมือง (ผู้นำเมือง) รุ่นที่๑
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่๙
 หลักสูตร"การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายด้านนวัติกรรม" รุ่นที่๑
 หลักสูตรการบริการการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กสท.) รุ่นที่๑
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่๔


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)


ประวัติการรับราชการ

 เลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
 วิศวะกรวิชาชีพ ๙ วช. กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
 รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักนายกรัฐมนตรี
อธิบดีกรมโยธาและผังเมือง
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 วัน เดือน ปีเกิด

30 สิงหาคม พ.ศ. 2505


ประวัติการศึกษา/การอบรม

รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
หลักสูตร Senior Executive Programme on Leadship in Disaster Management   
       จาก University of Canterbury  และ Singapore Civil Defence Force                  


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ประวัติการรับราชการ

          รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการและเลขานุการ สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
          หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
          รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                
          ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
          ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
               กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 


วัน เดือน ปีเกิด

1 เมษายน 2514


ประวัติการศึกษา/การอบรม

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช               


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ทช.)      
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ปม.)     

ประวัติการรับราชการ

          ปลัดอำเภอ
          ผู้ช่วยจ่าจังหวัด
          ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด
          ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
          หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
          ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน                                                      
          ผู้เชี่ยวชาญสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
          ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
          ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
 วัน เดือน ปีเกิด

22 พฤศจิกายน 2509


ประวัติการศึกษา/การอบรม

นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ ๘๒
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ ๕


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

ประวัติการรับราชการ

          ปลัดอำเภอ
          ผู้ช่วยจ่าจังหวัด
          เลขานุการกรม
          ผู้อำนวยการกองกฏหมาย
          ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย