Head
Call Center
หน้าหลัก > เกี่ยวกับกรม > ผู้บริหารกรม
ผู้บริหารกรม

ผู้บริหารกรม 


วัน เดือน ปีเกิด

11 กรกฎาคม 2503

 

ประวัติการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 48 (พ.ศ.2548)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 (พ.ศ.2552)
หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 3 (พ.ศ.2553)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16 (พ.ศ.2556)
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18 (พ.ศ.2557)
หลักสูตรการกำกับดูแลกิจกรรมสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน       รุ่นที่ 12 (พ.ศ.2557)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 (พ.ศ.2558)
หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง" (ผู้นำเมือง) รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2559)
หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 9 (พ.ศ.2559)
หลักสูตร "การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม"
     (Business Revolution and Innovation Network : BRAIN) รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2560)
หลักสูตร "การบริการการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง" (กสท.)
     (Tourism Management Program for Executives : TME) รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2560)
หลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" (วธอ.) รุ่นที่ 4 (พ.ศ.2560)

 

ประวัติการรับราชการ

21 มกราคม 2528   - บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 สำนักผังเมือง
ปี 2530               - วิศวกรโยธา 4 ที่ทำการโยธาเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการ
ปี 2535               - วิศวกรโยธา 5 กองวิศวกรรมสุขาภิบาล กรมโยธาธิการ
ปี 2538               - วิศวกรโยธา 6 กองวิศวกรรมสุขาภิบาล กรมโยธาธิการ
ปี 2543               - วิศวกรวิชาชีพ 7 วช. (วิศวกรรมโยธา) กรมโยธาธิการ
ปี 2544               - วิศวกรวิชาชีพ 8 วช. (วิศวกรรมโยธา) กรมโยธาธิการ
ปี 2546               - เลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปี 2548               - วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. (วิศวกรรมโยธา) กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปี 2551               - ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปี 2552               - ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปี 2553               - รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ปี 2555               - รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักนายกรัฐมนตรี
1 ตค 2555 - 30 กย 2562  - อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
1 ตค 2562 - ปัจจุบัน         - อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ
กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการผังเมือง
     ฯลฯ

 
 วัน เดือน ปีเกิด

30 สิงหาคม พ.ศ. 2505


ประวัติการศึกษา/การอบรม

รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
หลักสูตร Senior Executive Programme on Leadship in Disaster Management   
       จาก University of Canterbury  และ Singapore Civil Defence Force                  


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ประวัติการรับราชการ

          รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการและเลขานุการ สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
          หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
          รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              
          ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
          ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
               กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 


วัน เดือน ปีเกิด

1 เมษายน 2514


ประวัติการศึกษา/การอบรม

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช               


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ทช.)      
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ปม.)     

ประวัติการรับราชการ

          ปลัดอำเภอ
          ผู้ช่วยจ่าจังหวัด
          ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด
          ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
          หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
          ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน                                                      
          ผู้เชี่ยวชาญสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
          ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
          ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
          รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
 วัน เดือน ปีเกิด

22 พฤศจิกายน ๒๕๐๙


ประวัติการศึกษา/การอบรม

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่๕
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ ๘๒           


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ทช.)      
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ปม.)     
เหรียญจักรพรรดิมาลา  (ร.จ.พ.)    


ประวัติการรับราชการ

          ปลัดอำเภอ
          ผู้ช่วยจ่าจังหวัด
          เลขานุการกรม
          ผู้อำนวยการกองกฏหมาย
          ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                                     
          รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย