Head
Call Center
หน้าหลัก > บริการข้อมูล >
บริการข้อมูล

ปภ.สข. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10/2563

เขียนโดย : สัจจา
วันที่ : 12/5/2563
จำนวนผู้เข้าชม : 297 ครั้ง
วันนี้ ( 12 พ.ค.63 ) เวลา 13.30 น. นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ครั้งที่ 10/2563 เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสรุปยอดเงินอนุมัติการใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขนส่งจังหวัดสงขลา นายอำเภอสะเดา และป้องกันจังหวัดสงขลา เป็นต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า)

ข่าวสารสาธารณภัยอื่นๆ