Head
Call Center
หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > สรุปผลการฝึกอบรม
ดาวน์โหลด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการฝึกอบรม

สรุปผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๑
ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สรุปผลการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒
ศูนย์อำนวยการฯ ส่วนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ASEAN assesser on ASCEND
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
20190108100531933.pdf ( 0.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,022 ครั้ง)
รายงานการฝึกซ้อมโครงการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
CCF04062561_0001.pdf ( 11.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
CCF04062561.pdf ( 67.71 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปผลการอบรม:การเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า
ศูนย์อำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
24-4-61 ( 0.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,082 ครั้ง)


1 2 3