Head
Call Center
หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > สรุปผลการฝึกอบรม
ดาวน์โหลด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการฝึกอบรม

สรุปผลการสัมมนาการแพทย์และการฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะ
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนา CG 17 (WEB)-1.pdf ( 0.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 722 ครั้ง)
บันทึกสรุป COBRA 17.pdf ( 1.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 614 ครั้ง)
COBRA GOLD ขึ้นเว็บ ปภ.rar ( 147.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ส่วนการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการสัมภาษณ์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมระดับภูมิคภาค ห้วข้อแนวโน้มสภาพภูมิอากาศในภูมืภาคอาเซียน ครั้งที่ ๕
สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ
ดาวน์โหลด
3.มี.ค.60.pdf ( 0.95 MB ) ( ดาวน์โหลด 627 ครั้ง)
รายงานการสัมภาษณ์ โครงการฝึกอบรมดานการบริหารจัดการสาธารณภัยสำหรับผู้แทนจากผู้ประสานงานหลัก ของคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สำนักมาตรการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
2.ก.พ.60.pdf ( 1.98 MB ) ( ดาวน์โหลด 685 ครั้ง)
สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
1.สรุปการฝึกอบรม.rar ( 1.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 3,129 ครั้ง)