Head
Call Center
หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > ระเบียบกระทรวงการคลัง
ดาวน์โหลด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
การอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ
ดาวน์โหลด
1.หลักเกณฑ์.PDF ( 20.73 MB ) ( ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
สรุปประเด็นความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาองค์ความรู้
เอกสารเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาองค์ความรู้ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอิมพิเรียลควีนปาร์ค กรุงเทพฯ โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับใหม่)
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กพ. ๕๖ ประกาศลง ราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด
report2-5-56.pdf ( 0.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 7,767 ครั้ง)