Head
Call Center
หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > รายงานการวิเคราะห์/การติดตามประเมินผล
ดาวน์โหลด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

รายงานการวิเคราะห์/การติดตามประเมินผล

รายงานการประเมินผลหลังการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2561
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
20180924185336733.pdf ( 0.75 MB ) ( ดาวน์โหลด 265 ครั้ง)
รายงานประจำปี 2554 (Annual Report 2554)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีทั้งหมด 8 ไฟล์ :
ดาวน์โหลด
two.pdf ( 1.39 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,037 ครั้ง)
three.pdf ( 1.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,368 ครั้ง)
six2.pdf ( 1.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 486 ครั้ง)
six1.pdf ( 1.53 MB ) ( ดาวน์โหลด 686 ครั้ง)
one1.pdf ( 1.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 525 ครั้ง)
four2.pdf ( 1.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 507 ครั้ง)
four1.pdf ( 1.85 MB ) ( ดาวน์โหลด 570 ครั้ง)
five.pdf ( 1.89 MB ) ( ดาวน์โหลด 512 ครั้ง)
book_annual_report54.pdf ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 648 ครั้ง)
รายงานผลการศึกษาทบทวนบทเรียการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคตตามข้อเสนอของคณะทำงานศึกษา ทบทวนบทเรียการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้านระเบียบ กฎหมาย โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
ดาวน์โหลด
dreport6-7-55-detail.pdf ( 1.94 MB ) ( ดาวน์โหลด 796 ครั้ง)
Dreport6-7-55_t1.pdf ( 1.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 610 ครั้ง)
แบบประเมินผลกการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕
สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งแบบประเมินการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ดาวน์โหลด
D-report-2 สน.pdf.doc ( 0.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 682 ครั้ง)
หนังสือสรุปรายงานสาเหตุการเสียชีวิตจากกณีอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่มครั้งใหญ่ช่วงปลายปี 2553
หนังสือสรุปรายงานสาเหตุการเสียชีวิตจากกณีอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่มครั้งใหญ่ช่วงปลายปี 2553
ดาวน์โหลด
16-11-54.pdf ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 583 ครั้ง)
p04.rar ( 6.99 MB ) ( ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
p03.rar ( 12.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
p02.rar ( 4.40 MB ) ( ดาวน์โหลด 422 ครั้ง)
p01.rar ( 6.54 MB ) ( ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)


1 2 3