Head
Call Center
หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > สรุปผลการประชุม
ดาวน์โหลด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประชุม

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (AMCDRRR 2018)
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองรับแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกการระดมสรรพกำลัง เพื่อการทหาร ประจำปี ๒๕๖๑
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
สรุปการฝึก กรส.61.pdf ( 7.52 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
การประชุมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยภายใต้แผนสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย


1 2 3 4 5 ..