Head
Call Center
หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > เอกสารอื่นๆ
ดาวน์โหลด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

เอกสารอื่นๆ

การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศููนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการศึกษาการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤต
การจัดทำโครงการเพิ่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด
จรรยาข้าราชการ กรมปภ. 2556 ( 95.72 MB ) ( ดาวน์โหลด 353 ครั้ง)
หนังสือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
DRR.pdf ( 9.79 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..