Head
Call Center
หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > แผนแม่บท/แผนป้องกัน ปภ.
ดาวน์โหลด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

แผนแม่บท/แผนป้องกัน ปภ.

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๑
กองอำนวยการนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปรับปรุงครั้งที่๒)
ส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์และความมั่นคง
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กองนโยบายฯ
ดาวน์โหลด
4.สรุปสัมมนา ( 1.36 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,050 ครั้ง)
3.สรุปสัมมนา ( 2.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 3,161 ครั้ง)
2.สารบัญ ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 603 ครั้ง)
1.ปก ( 0.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 701 ครั้ง)
คู่มือการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานฯ
กองนโยบายฯ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ (แผ่นผับ)
สำนักวิจัยฯ
ดาวน์โหลด
2.อังกฤษ (ชิดซ้าย).pdf ( 2.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,917 ครั้ง)
1.ไทย(ชิดซ้าย).pdf ( 2.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 6,470 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..