Head
Call Center
หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > โครงการและเอกสารประกอบ
ดาวน์โหลด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

โครงการและเอกสารประกอบ

รายงานผลการอบรมครูฝึก BCP
ในโครงการบทบาทของภาคเอกชนใจการลดเความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
โครงการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชน
ดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติม ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 673 ครั้ง)
ประชุม.pdf ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,791 ครั้ง)
โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยินและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ดาวน์โหลด
แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration : IOM)
โครงการฝึกอบรมด้านการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS)
ภายใต้โครงการ ASEAN-US Cooperation Project on ICS ในฐานะประเทศนำร่อง (PiLot Country) และอนุมัติให้ ศอ. จัดการฝึกอบรมด้านบัญชาการเหตุการณ์และการออกแบบการฝึกซ้อมสำหรับผู้บริหาร (ICS and Exercise Design for Executives) ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้นลอบบี้ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
ดาวน์โหลด
ICS-ASEAN-US.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 767 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..