Head
Call Center
หน้าหลัก > แบบสอบถาม
แบบสอบถาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ปีงบประ.. (ความพึงพอใจปี 2561) แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรกรมป้องกันและบรร.. แบบประเมินผลการรับรู้แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564 .. แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบบทดสอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานอุบัติภัยทางถนน ปี 2560 แบบสำรวจความพึงพอใจในเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand
สถานที่ตั้ง
3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2243-0020-27,0-2241-7470-84
และ มท.55050-58
โทรสาร
0-2241-7466, 0-2241-7499

แบบสอบถาม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
วัตถุประสงค์