กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเป็นมากรม ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ค่านิยมองค์กร

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)