กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้บริหารกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารกรม


วัน เดือน ปีเกิด

๑๓ กรกฏาคม ๒๕๐๖


คู่สมรส

นางวนิดา เลิศสุขีเกษม


ประวัติการศึกษา

 ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การอบรม

 หลักสูตร นายอําเภอ รุ่นที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๓)
 หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๑ (พ.ศ.๒๕๕๐) 
 หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๖ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗) 
 หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) (พ.ศ.๒๕๕๘)
 หลักสูตร The Executive Training Program on Provincial and Local Administration (GRIPS)


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม)


ประวัติการรับราชการ

 ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 บุคลากร ฝ่ายวางแผนอัตรากําลัง กองอัตรากําลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง
 หัวหน้างานแผนป้องกันภัย (จพง.ปค.๖) กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง 
 หัวหน้างานอัตรากําลังและระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 
 ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร (จพง.ปค.๗) อําเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาท้องที่ สํานักบริหารการปกครองท้องที่ 
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบการทะเบียน (จพง.ปค.๘ว) สํานักบริหารการทะเบียน 
 นายอําเภอไทยเจริญ (เจ้าพนักงานปกครอง ๘) จังหวัดยโสธร 
 ผู้อํานวยการส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ สํานักบริหารการปกครองท้องที่ 
 เลขานุการกรม กรมการปกครอง 
 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (อํานวยการต้น) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน (อํานวยการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
 รองอธิบดีกรมการปกครอง 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ตําแหน่งอื่น

ประธานกรรมการองค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย


เบอร์ติดต่อ - Email

๐๖๕ ๕๐๔ ๙๘๘๘
Dpsi25604@gmail.com 

วัน เดือน ปีเกิด

๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔


ประวัติการศึกษา/การอบรม

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 หน่วยงานกระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๗ หน่วยงานสำนักงบประมาณ


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)


ประวัติการรับราชการ

ปลัดอำเภอ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เบอร์ติดต่อ - Email

๐๙๘ ๖๗๙ ๒๙๗๖
Rattapol.top@gmail.com 

วัน เดือน ปีเกิด

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๙


ประวัติการศึกษา/การอบรม

นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ ๕
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ ๘๒
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓
หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๙
 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)
 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)


ประวัติการรับราชการ

 ปลัดอำเภอ
 ผู้ช่วยจ่าจังหวัด
 เลขานุการกรม
 ผู้อำนวยการกองกฏหมาย
 ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เบอร์ติดต่อ - Email

๐๖๓ ๒๗๒ ๖๘๔๙
2tianchai@gmail.com
  

วัน เดือน ปีเกิด

๒๐ มกราคม ๒๕๑๑


ประวัติการศึกษา/การอบรม

ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A (Finance And Marketing) University of Miami


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)


ประวัติการรับราชการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าสำนกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เบอร์ติดต่อ - Email

๐๘๙-๘๑๓-๔๕๕๗
chatcha_b@hotmail.com


 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)