กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้บริหารกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารกรม 

วัน เดือน ปีเกิด

 ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๘


 

ประวัติการศึกษา

 นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


การอบรม

 หลักสูตร นักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่  56
 หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๖๔
 หลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
 รุ่นที่ 3/62 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
 หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๓


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 ประถมาภรณ์ช้างเผือก


ประวัติการรับราชการ

 นายอำเภอ (อำนวยการต้น) อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
 นายอำเภอ (อำนวยการสูง) อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 นายอำเภอ (อำนวยการสูง) อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 ผู้ตรวจราชการ (อำนวยการสูง) กรมการปกครอง
 ปลัดจังหวัด (อำนวยการสูง) จังหวัดสกลนคร
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เบอร์ติดต่อ - Email

๐๖๕ ๕๐๔ ๙๘๘๘ 

วัน เดือน ปีเกิด

๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔


ประวัติการศึกษา/การอบรม

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 หน่วยงานกระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๗ หน่วยงานสำนักงบประมาณ


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)


ประวัติการรับราชการ

ปลัดอำเภอ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เบอร์ติดต่อ - Email

๐๙๘ ๖๗๙ ๒๙๗๖
Rattapol.top@gmail.com 

วัน เดือน ปีเกิด

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๙


ประวัติการศึกษา/การอบรม

นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ ๕
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ ๘๒
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓
หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๙
 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)
 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)


ประวัติการรับราชการ

 ปลัดอำเภอ
 ผู้ช่วยจ่าจังหวัด
 เลขานุการกรม
 ผู้อำนวยการกองกฏหมาย
 ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เบอร์ติดต่อ - Email

๐๖๓ ๒๗๒ ๖๘๔๙
2tianchai@gmail.com
  

วัน เดือน ปีเกิด

๒๑ มกราคม ๒๕๑๑


ประวัติการศึกษา/การอบรม

ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A (Finance And Marketing) University of Miami


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา


ประวัติการรับราชการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าสำนกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


การฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 5
หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ รุ่นที่ 35 (35th Disaster Management Course (DMC-35))
นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 90
ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 9)
หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10


เบอร์ติดต่อ - Email

๐๘๙-๘๑๓-๔๕๕๗
chatcha_b@hotmail.com


 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)