กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้บริหารกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารกรม


วัน เดือน ปีเกิด

๑๓ กรกฏาคม ๒๕๐๖


คู่สมรส

 นางวนิดา เลิศสุขีเกษม


ประวัติการศึกษา

          ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
         
          ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
         
          ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

การอบรม
 หลักสูตร นายอําเภอ รุ่นที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๓)
หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๑ (พ.ศ.๒๕๕๐) 
หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๖ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗) 
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) (พ.ศ.๒๕๕๘)
หลักสูตร The Executive Training Program on Provincial and Local
    Administration (GRIPS) 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม)


ประวัติการรับราชการ

            ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
            บุคลากร ฝ่ายวางแผนอัตรากําลัง กองอัตรากําลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการ
              ปกครอง
            หัวหน้างานแผนป้องกันภัย (จพง.ปค.๖) กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
            หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง 
            หัวหน้างานอัตรากําลังและระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 
            ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร (จพง.ปค.๗) อําเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 
            หัวหน้าฝ่ายพัฒนาท้องที่ สํานักบริหารการปกครองท้องที่ 
            หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบการทะเบียน (จพง.ปค.๘ว) สํานักบริหารการ 
              ทะเบียน 
            นายอําเภอไทยเจริญ (เจ้าพนักงานปกครอง ๘) จังหวัดยโสธร 
            ผู้อํานวยการส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ สํานักบริหารการปกครองท้องที่ 
            เลขานุการกรม กรมการปกครอง 
            ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (อํานวยการต้น) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
            ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน (อํานวยการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
            รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
            รองอธิบดีกรมการปกครอง 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
            รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและการส่งเสริม
              การปกครองท้องถิ่น
            อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ตําแหน่งอื่น
   ประธานกรรมการองค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย

 
 
เบอร์ติดต่อ - Email
            
            065 504 9888

            Dpsi25604@gmail.com         
 วัน เดือน ปีเกิด

๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๕


ประวัติการศึกษา/การอบรม

รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
หลักสูตร Senior Executive Programme on Leadship in Disaster Management   
       จาก University of Canterbury  และ Singapore Civil Defence Force                  


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ประวัติการรับราชการ

          รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการและเลขานุการ สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
          หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
          รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                
          ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
          ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
               กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
เบอร์ติดต่อ - Email
            
            081 812 1520

            ddg.ddpmoffice@gmail.com          
 


วัน เดือน ปีเกิด

๑ เมษายน ๒๕๑๔


ประวัติการศึกษา/การอบรม

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช               


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ทช.)      
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ปม.)     

ประวัติการรับราชการ

          ปลัดอำเภอ
          ผู้ช่วยจ่าจังหวัด
          ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด
          ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
          หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
          ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน                                                      
          ผู้เชี่ยวชาญสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
          ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง
          ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
เบอร์ติดต่อ - Email
            
            065 521 2017

            @gmail.com          
 วัน เดือน ปีเกิด

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๙


ประวัติการศึกษา/การอบรม

นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ ๘๒
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ ๕


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

ประวัติการรับราชการ

          ปลัดอำเภอ
          ผู้ช่วยจ่าจังหวัด
          เลขานุการกรม
          ผู้อำนวยการกองกฏหมาย
          ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 
เบอร์ติดต่อ - Email
            
            063 272 6849

            TC17841784@gmail.com          
 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)