กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลกฎหมาย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)