กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลกฎหมาย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การใช้วิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุสื่อสาร

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุสื่อสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)