กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ. เปิดตัวหนังสือภาพการ์ตูน “บันทึกความปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784” มุ่งเป็นสื่อกลางปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยแก่เด็กเล็ก

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 16/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 31 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
ปภ. เปิดตัวหนังสือภาพการ์ตูน “บันทึกความปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784”
มุ่งเป็นสื่อกลางปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยแก่เด็กเล็ก 
วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายบุญธรรมเลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานในงานเปิดตัวหนังสือ “บันทึกความปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784” โดยมีครูชีวัน วิสาสะ ผู้เขียนหนังสือ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. ทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคีเครือข่ายและประชาชน โดยเฉพาะสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือตนเอง และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านสาธารณภัยแก่ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย ให้เกิดความตระหนักและเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาการด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีนโยบายที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประโยชน์ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่สังคมไทย โดยได้รับเกียรติจากครูชีวัน วิสาสะ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดทำหนังสือสำหรับเด็กมาอย่างยาวนาน เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในวงการศึกษาสำหรับเด็กเป็นอย่างดี มาร่วมกันจัดทำหนังสือภาพวาดการ์ตูน “บันทึกความปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784” เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่งมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็ก  โดยมุ่งหวังที่จะใช้เป็นสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สาธารณภัยจากตัวการ์ตูนที่ดำเนินเรื่อง และสร้างพฤติกรรมเด็กในการสังเกต เตรียมพร้อมอยู่เสมอ ไม่ตื่นตกใจเพื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ และสามารถคิดแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้ 
 “ กิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการเปิดตัวหนังสือภาพวาดการ์ตูน “บันทึกความปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784” อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากครูชีวัน วิสาสะ ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการนำเสนอเนื้อหาในหนังสือให้กับครูผู้สอนเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ได้ร่วมรับฟังผ่านระบบ ZOOM  เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่เด็กได้อย่างเหมาะสม สนุกสนาน และตรงตามเจตจำนงของการจัดทำหนังสือที่มุ่งให้เป็นสื่อกลางในการปลูกฝังให้เด็กเล็กมีความรู้ ความเข้าใจ และคุ้นเคยในเรื่องสาธารณภัยตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อจะได้นำไปต่อยอดความรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยต่อไปในอนาคต” นายบุญธรรม กล่าวเพิ่มเติม
สำหรับหนังสือภาพวาดการ์ตูน “บันทึกความปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784” จะนำเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและวิธีการเตรียมพร้อม ป้องกัน และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย ผ่านตัวละครตัวเอกที่ชื่อ “ไอติม” และเพื่อนอีก 7 คน เป็นตัวดำเนินเรื่องราวในการเผชิญเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้จดจำและเรียนรู้จากพฤติกรรมของตัวการ์ตูนในการเอาตัวรอดจากสาธารณภัย การเผชิญเหตุจากภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว สึนามิ อัคคีภัย อุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะได้อย่างถูกวิธี การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยต่อยอดความรู้ในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่บ้านหรือที่โรงเรียน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้ส่งมอบหนังสือภาพวาดการ์ตูนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท่องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการสอนเสริมสร้างความรู้และพัฒนาการแก่เด็กต่อไป ////(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)