กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ. จับมือ 8 หน่วยงาน ร่วมเฝ้าระวังและดูแลทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของไทย

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 15/11/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 177 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
ปภ. จับมือ 8 หน่วยงาน ร่วมเฝ้าระวังและดูแลทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของไทย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จับมือ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มูลนิธิชุมชนไทย และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงนามความร่วมมือในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการแจ้งเตือนภัยและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
เมื่อวันที่ (15 พ.ย. 2565 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเมโทรโพล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ จังหวัดภูเก็ต นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับ พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ผู้แทนอธิบดีกรมประมง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 กรมเจ้าท่า นายสฤษฏ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ รองประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ฝ่ายต่างประเทศ รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชนไท นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี เลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและบูรณาการเครือข่ายเฝ้าระวังและดูแลรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการแจ้งเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปภ. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตจำนงค์ร่วมกันในการสนับสนุนการดูแลรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของไทย และร่วมกันสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการติดตั้งทุ่นตรวจวัดสึนามิ รวมทั้งจะได้ร่วมกันอำนวยความสะดวก ประสานและติดตามทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ 8 หน่วยงาน จะให้การสนับสนุนแก่กันทั้งในด้านการวางระบบและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตั้ง ดูแลรักษา เฝ้าระวัง และติดตามทุ่นฯ การให้ข้อมูลด้านการประมงและการประชาสัมพันธ์ให้กับเรือประมงได้รับทราบเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการร่วมสอดส่องดูแลรักษาทุ่นฯ รวมถึงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการร่วมเฝ้าระวังและติดตามทุ่นฯ ทั้งในภาวะปกติและกรณีทุ่นหลุดจากตำแหน่งที่ติดตั้ง ตลอดจนการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนและภาคเครือข่ายชุมชน ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันความร่วมมือในการพัฒนา เฝ้าระวัง การดูแลรักษาระบบการแจ้งเตือนภัยสึนามิของไทย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยว
ต่อมาในเวลา 10.30 น. มีกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ "บทบาทหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนเฝ้าระวังและดูแลรักษาทุ่นตรวจสึนามิของประเทศไทย" โดยมีผู้ร่วมเสวนา 4 ท่าน ได้แก่ 1) นาวาเอกพงษ์มิตร ณรงค์กูล รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 2) นาวาโทพรชัย สิงหบุญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง กรมประมง 3) นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 และ 4) นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท เครือข่ายภาคประชาชน ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการร่วมกันดูแลทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของไทยให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีประสิทธิภาพในการสามารถแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนสามารถเตรียมรับมือและอพยพหนีภัยได้ทันท่วงที
ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)