กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 2

ผอ.ศ2 บรรยายพิเศษ ICS อบรมหลักสูตรการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับ อส.กู้ภัย

เขียนโดย : ศรีสุดา วันที่ : 23/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 6 ครั้ง
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. นายธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี บรรยายพิเศษ ICS อบรมหลักสูตรการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับ อส.กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด (บก.อส.จ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน พร้อมทั้งร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรม และทำพิธีกล่าวรายงานในพิธีปิดการฝึกอบรม โดยรับเกียรติจากนายประพันธ์  ตรีบุญผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มอบวุฒิบัตร และประธานในพิธีปิด

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)