กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 2

ติดตามการปฏิบัติงานการระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

เขียนโดย : ศรีสุดา วันที่ : 14/8/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 124 ครั้ง
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565  นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ติดตามการปฏิบัติงานการระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่วันที่ 6–12 สิงหาคม 2565 จำนวน 3จุด รวมระบายน้ำสะสม 615,000 ลบ.ม. ดังนี้
จุดที่ เริ่มสูบวันที่ 10 ส.ค.65  ณ ประตูระบายน้ำลำท้องแมวม.1 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง เครื่องสูบน้ำ รหัส 25-67 อัตราการสูบ 50,000 ลิตร/นาที สูบน้ำ 21 ชม. ปริมาณน้ำระบายทิ้ง 63,000ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายทิ้งสะสม 156,000 ลบ.ม.
จุดที่ เริ่มสูบวันที่11 ส.ค.65  ณ ลำคลองไผ่ลูกนก ม.1 บ.ไผ่ลูกนก ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง เครื่องสูบน้ำ รหัส 25-73 อัตราการสูบน้ำ 50,000 ลิตร/นาที สูบน้ำ 21 ชม. ปริมาณน้ำระบายทิ้ง 63,000 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายทิ้งสะสม 111,000 ลบ.ม.
จุดที่ เริ่มสูบวันที่ 6 ส.ค.65ณ ประตูระบายน้ำบางใหญ่ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า เครื่องสูบน้ำ รหัส 25-74  อัตราการสูบ 50,000 ลิตร/นาที    สูบน้ำ 22 ชม. ปริมาณน้ำระบายทิ้ง 66,000 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายทิ้งสะสม 348,000ลบ.ม. 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)