กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 2

ศ2 ติดตามการขุดลอกกำจัดผักตบชวา

เขียนโดย : ศรีสุดา วันที่ : 14/8/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 114 ครั้ง
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 นายธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ติดตามการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย    ตามที่จังหวัดร้องขอ เพื่อดำเนินการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  โดยใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ดำเนินงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคลองกระเสียวด้วน ในพื้นที่ ม.8  ต.กระเสียว  เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.65 รวม 12 วัน ได้ระยะทางรวม  2 กม. โดยรถขุดตักไฮดรอลิก(แบบบูมยาว) จำนวน 1 คัน  ประชาชนได้รับประโยชน์ 200 ครัวเรือน 680 คน พื้นที่การเกษตร 3,000 ไร่ ระยะทางโครงการ 4 กม.
จุดที่ 2 ดำเนินงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช คลองห้วยทราย ในพื้นที่ ม.2,3,9โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง  ช่วงที่ 1 เริ่มดำเนินตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.65 รวม 6 วัน ได้ระยะทางรวม 1.950 กม. (ดำเนินการแล้วเสร็จ)  ช่วงที่ 2 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8  ส.ค. 65 รวม 6 วัน ได้ระยะทางรวม    3.7 กม. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  ช่วงที่ 3 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)  โดยรถขุดตักไฮดรอลิก  จำนวน 2 คัน  ประชาชนได้รับประโยชน์  จำนวน 70 ครัวเรือน 280 คน พื้นที่การเกษตร 3,800 ไร่ ระยะทางโครงการ 3 ช่วง รวม 8 กม. 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)