กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ สนง.ปภ.จังหวัดภูเก็ต ประจำวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

เขียนโดย : โชคชัย วันที่ : 26/1/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 53 ครั้ง
เวลา 12.00 น.นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Together We Share) ครั้งที่ 8 จากนโยบายการสร้างความสมดุลการอยู่ร่วมกันภายในหน่วยงานราชการจังหวัดภูเก็ต ในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจรูปแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสืบสานวัฒนธรรมสังคมเกื้อกูล เกิดเป็นภาพลักษณ์ดี สำหรับการมีส่วนร่วมของส่วนราชการอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบายของนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เวลา 13.30 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ศูนย์อำนวยการปลอดภัยถนนจังหวัดภูเก็ต ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรับทราบถึงสาเหตุปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)