กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต ประจำวันพุธที่ 26 มกราคม 2565

เขียนโดย : โชคชัย วันที่ : 26/1/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 58 ครั้ง
เวลา 13.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต มอบหมายนายอมรเทพ ปรีคำ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารความเสี่ยงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้หัวข้อการบรรยาย “การออกแบบมาตรการในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ” เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง โดย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบซูม (Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)