กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสอบถาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

แบบสอบถาม แบบสำรวจความพึงพอใจในเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อนำข้อคิดเห็นไปพิจารณาต่อไป
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ - นามสกุล : *
 
อีเมล์ : *
 
เบอร์โทรศัพท์ : *
 

เพศ

อายุ

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ( โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน )

ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

 ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ54321
1 .ความสวยงาม
2 .ความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
3 .การเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่างๆ
4 .ข้อมูลภายในเว็บไซต์

3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)