กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสอบถาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

แบบสอบถาม แบบทดสอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานอุบัติภัยทางถนน ปี 2560

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
วัตถุประสงค์
ประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานอุบัติภัยทางถนน
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ - นามสกุล : *
 
อีเมล์ : *
 
เบอร์โทรศัพท์ : *
 

เพศ

อายุ

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ( โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน )

ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

 ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ54321
1 .xxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ( สามารถเลือกตอบได้หลายข้อ )

1.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ อธิบดี ปภ.
1.
2.
2.ปภ.บอ.1 คือ แบบบันทึกผลการเรียกตรวจ
1.
2.

4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)