กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสอบถาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

แบบสอบถาม แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ( โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน )

ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

 ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ54321
1 .ด้านเจ้าหน้าที่ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการ
2 .ด้านเจ้าหน้าที่ มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ
3 .ด้านเจ้าหน้าที่- ให้บริการด้วยความสุภาพและเหมาะสม
4 .ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - กำหนดได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ
5 .ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - โปร่งใสและตรวจสอบได้
6 .ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - รวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
7 .ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร - มีความหลากหลาย สะดวก และทันสมัย
8 .ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร - หนังสือราชการ/หนังสือเวียนชัดเจนและรวดเร็ว
9 .ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร - โทรศัพท์ติดต่อได้ง่ายและสะดวก
10 .ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร - มีเครือข่ายในการติดต่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
11 .ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร-Website มีเนื้อหาครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย
12 .ด้านการให้บริการ - การตอบข้อหารือ/คำวินิจฉัย ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว
13 .ด้านการให้บริการ - การให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย
14 .ด้านการให้บริการ - การให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ สอดคล้องกับความต้องการ
15 .ด้านการให้บริการ - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
16 .ด้านการให้บริการ - คู่มือ/แนวทางปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ชัดเจน ครอบคลุม
17 .ด้านระบบสารสนเทศ - เนื้อหามีปริมาณเพียงพอ ครอบคลุมกับความต้องการและทันสมัย
18 .ด้านระบบสารสนเทศ - การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
19 .ด้านระบบสารสนเทศ - สามารถเข้าถึง/ดาวน์โหลด ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
20 .ด้านระบบสารสนเทศ - หน้าโฮมเพจสวยงามน่าสนใจเป็นระเบียบอ่านง่ายตัวอักษรและสีที่ใช้มีความเหมาะสม
21 .ด้านระบบสารสนเทศ - ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
22 .ด้านระบบสารสนเทศ - กระดานข่าว (Web board) ภายในเว็บไซต์มีความเหมาะสม
23 .สรุปประเด็นความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
24 .ท่านมีความไม่พึงพอใจในเรื่องใดมากที่สุด - ด้านเจ้าหน้าที่
25 .ท่านมีความไม่พึงพอใจในเรื่องใดมากที่สุด - ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
26 .ท่านมีความไม่พึงพอใจในเรื่องใดมากที่สุด - ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
27 .ท่านมีความไม่พึงพอใจในเรื่องใดมากที่สุด -ด้านการให้บริการ
28 .ท่านมีความไม่พึงพอใจในเรื่องใดมากที่สุด -ด้านระบบสารสนเทศ

3. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ( สามารถเลือกตอบได้หลายข้อ )

1.ประเภทผู้รับบริการ
1.
2.
3.
4.
2.ส่วนงานของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.
2.
3.
3.ท่านใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านช่องทางใด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4.ท่านใช้บริการอะไรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ
1.
2.
5.ท่านใช้บริการอะไรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเตรียมความพร้อม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.ท่านใช้บริการอะไรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
1.
2.
3.
4.
7.ท่านใช้บริการอะไรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการจัดการหลังเกิดภัย
1.

4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)