กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสอบถาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

แบบสอบถาม แบบประเมินผลการรับรู้แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564 และค่านิยมของบุคลากร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตลอดจนนโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของบุคลากรในสังกัด และค่านิยมของบุคลากร ทั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำแบบสอบถาม

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)