กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสอบถาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

แบบสอบถาม (ความพึงพอใจปี 2561) แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีต่อองค์การด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
วัตถุประสงค์
สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในประเด็นการนำองค์การของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากร ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความพึงพอใจต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญและส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำแบบสอบถาม

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)